ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ι. ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
1. Προοίμιο
1.1. Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχεται από τη ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. Οι επισκέπτες καλούνται να κάνουν χρήση του τόπου αυτού και των υπηρεσιών που προσφέρει η BOB MOBILE HELLAS A.E., μόνο εφόσον αποδέχονται πλήρως τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

1.2. Η ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του παρόντος τόπου, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρά μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.

2. Χρήση
2.1. Η ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. παρέχει αποκλειστικά το περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν για μη εμπορικούς σκοπούς.

2.2. Η χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτούς.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
3.1. Το περιεχόμενο του τόπου και των υπηρεσιών (εικόνες, γραφικά, σήματα, κείμενα, επωνυμίες κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. ή τρίτων συνεργατών/μερών και προστατεύεται από τους σχετικούς ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
3.2. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του δικτυακού τόπου και της υπηρεσίας.
4. Περιορισμός ευθύνης
4.1. Η ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατό ακριβή, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρότητα και την επικαιρότητά τους. Επίσης δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του τόπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα και απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

4.2. Η ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, για τη λειτουργία του παρόντος τόπου καθώς και για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν. Οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται μέσω του δικτυακού τόπου παρέχονται «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται η ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. την ασφάλεια ή την καταλληλότητα τους για την προορισμένη χρήση.

4.3. Σε καμία περίπτωση η ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) σε επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του τόπου αυτού.

4.4. Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ), προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ή να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στη ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία, τηρουμένης της νόμιμης διαδικασίας, όταν τούτο επιβάλλεται από το νόμο.

6. Χρήση cookies
Στον δικτυακό τόπο της ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. χρησιμοποιούνται cookies μόνο στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ από τον χρήστη και επιλεγεί μοντέλο συσκευής. Πρόκειται για ένα cookie που αποθηκεύεται για 30 ημέρες (2592000 δευτερόλεπτα).

7. Παροχή πληροφοριών
Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες της ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από την ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΙΙ. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες Η ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κινητής τηλεφωνίας (mobile value added services) ψυχαγωγικού περιεχομένου, όπως ήχους κλήσης (ringtones), παιχνίδια, γραφικά, βίντεο και λοιπές πληροφορίες μέσω SMS (Short Message Service, Υπηρεσίες Σύντομων Μηνυμάτων) και οn-line (Υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου), κατωτέρω καλουμένης «Υπηρεσία ». Επιπλέον μπορεί να παρέχεται πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.

2. Πρόσβαση στην Υπηρεσία και τρόπος παροχής
2.1. Η χρήση της Υπηρεσίας επιτρέπεται σε ενήλικα άτομα και σε ανηλίκους εφόσον έχουν την συγκατάθεση των ασκούντων την επιμέλειά τους. Για τη χρήση των Υπηρεσιών πρέπει να διαθέτετε τον αναγκαίο εξοπλισμό (hardware ή software), συμβατή συσκευή κινητής τηλεφωνίας καθώς και πρόσβαση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζετε ότι ο εξοπλισμός ή/και το λογισμικό σας, δεν προκαλούν παρεμβολές στη λειτουργία της Εταιρίας.
2.2. Οι «Υπηρεσίες » προσφέρονται μέσω προσωπικών εκφορτώσεων δεδομένων (downloads) έναντι αμοιβής όπως κατωτέρω ορίζεται. Η σύμβαση για τις Υπηρεσίες καταρτίζεται από τη στιγμή της ρητής έγγραφης αποδοχής της παραγγελίας σας από την ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E. ή την αποστολή του περιεχομένου ή την αποστολή μηνύματος συνδέσμου (wap) προς εκφόρτωση στη συσκευή σας.
2.3. Η ΒΟΒ MOBILE HELLAS A.E σας παρέχει μία μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια χρήσης της Υπηρεσίας για προσωπική - μη εμπορική χρήση. Το σύνολο των στοιχείων και του περιεχομένου της Υπηρεσίας ανήκουν στην BOB MOBILE HELLAS A.E. και τα τυχόν τρίτα μέρη που της τα έχουν παραχωρήσει και προστατεύονται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, μεταφορά, διανομή, πώληση, δημιουργία αντιγράφων, ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση ή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και του περιεχομένου αυτής.
3. Αποζημίωση
Αναλαμβάνετε την υποχρέωση όπως αποζημιώσετε πλήρως την BOB MOBILE HELLAS A.E. σε περίπτωση που εγερθεί οιαδήποτε αγωγή, αξίωση ή άλλη διοικητική διαδικασία ή δικαστική αξίωση που πηγάζει ή σχετίζεται με την χρήση εκ μέρους σας της Υπηρεσίας και την παραβίαση των υποχρεώσεων και όρων που αναφέρονται στο παρόν.

4. Αμοιβή
4.1. Η αμοιβή για την παροχή των Υπηρεσιών ορίζεται στον τιμοκατάλογο που ισχύει κατά την περίοδο που έλαβε χώρα η παραγγελία και o οποίος αναφέρεται στον παρόντα δικτυακό τόπο και στις σχετικές διαφημίσεις στα μέσα και καταβάλλεται μέσω του παρόχου δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
4.2. Ο τιμοκατάλογος δύναται να μεταβληθεί οποτεδήποτε κατόπιν σχετικής ανακοινώσεως της BOB MOBILE HELLAS A.E. στον παρόντα δικτυακό τόπο.
5. Διακοπή Υπηρεσιών
Η BOB MOBILE HELLAS A.E. κατά τη διακριτική της ευχέρεια δύναται οποτεδήποτε και άνευ προειδοποιήσεως να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς σας με οποιοδήποτε όρο του παρόντος και να απενεργοποιήσει ή διαγράψει τον λογαριασμό σας καθώς και να εμποδίσει την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία.

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης
Ο  χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δυο εβδομάδες  από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση εντός των 2 εβδομάδων στείλτε σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

7. Γενικές Διατάξεις
7.1. Κοινοποιήσεις: Όλες οι κοινοποιήσεις προς την BOB MOBILE HELLAS A.E. θα γίνονται είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση support@bobmobile.gr είτε εγγράφως και θα αποστέλλονται στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:

Bob Mobile Hellas A.E.
Γράμμου 33
15235 Βριλήσσια
Αθήνα-Ελλάδα

Κοινοποιήσεις προς το χρήστη αναφορικά με τη Σύμβαση, θα γίνονται είτε μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της BOB MOBILE HELLAS A.E είτε μέσω των διαφημιστικών μηνυμάτων στα μέσα.
7.2. Μερική ακυρότητα: Άπαντες οι όροι του παρόντος συνομολογούνε ουσιώδεις. Τυχόν ακυρότητα όρου τινός του παρόντος δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα του όλου, τα δε μέρη υποχρεούνται να αναζητήσουν την αληθή έννοια των συμφωνηθέντων.
7.3. Παραίτηση: Παράλειψη ή καθυστέρηση της BOB MOBILE HELLAS A.E είτε να αξιώσει οιαδήποτε απαίτηση ή να ασκήσει οιοδήποτε δικαίωμά της κατ’ εφαρμογή των όρων της Σύμβασης, δεν συνιστά παραίτηση από τη σχετική αξίωση ή δικαίωμα.
7.4. Δωσιδικία και Εφαρμοστέο Δίκαιο: Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.